ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายเสรี – เหมืองพลังงาน หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
06 ก.พ. 2560
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลท่าเสม็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อขยายเขตจ้าหน่ายน้้าประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 5 ต้าบลท่าเสม็ด อ้าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26 ม.ค. 2560
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อคสล. Ø 100 x 100 ซม. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13 ม.ค. 2560
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ผลสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
13 มิ.ย. 2559
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 – สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
26 พ.ค. 2559
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่อง ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนชลประทานสาย 8 - สะพานคลองเลน หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
26 พ.ค. 2559
7 ประกาศเรื่องผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกฉิ่ง - ใสพิกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
22 มี.ค. 2559
8 ประกาศเรื่องผลสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกฉิ่ง - ใสพิกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
22 มี.ค. 2559
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกฉิ่ง - ใสพิกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิธีสอบราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
02 มี.ค. 2559
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกฉิ่ง - ใสพิกุล หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
02 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15